KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA


ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

50 lat Studenckiego Koła Naukowego „Piecowników” (1967-2017)

       Geneza powstania Studenckiego Koła Naukowego „Piecowników”, działającego w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, jest nierozerwalnie związana ze Studenckimi Obozami Naukowymi w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. W roku 1956 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego powołało Komisję Muzeum Hutniczego, która od 1965 roku funkcjonowała jako Komisja Historii Zabytków Hutnictwa. To właśnie, z inicjatywy tej Komisji w roku 1966 utworzone zostały specjalistyczne zespoły studenckie. W roku 1967 w Politechnice Częstochowskiej został powołany Zespół Ochrony Zabytków, który przejął opiekę nad Walcownią i Pudlingarnią w Sielpi Wielkiej. Kierowanie zespołem powierzono dr inż. Tadeuszowi Danielowi. Datę tę uznaje się za początki działalności SKN „Piecowników”.
       Pierwszy obóz odbył się w 1967 r. Ta 50-letnia tradycja ma wymiar historyczny, naukowy i edukacyjny, ale stanowi także istotny element promocji Politechniki Częstochowskiej. Studenci, pod kierunkiem kadry naukowej, podczas 3-tygodniowych obozów, remontują, konserwują i uruchamiają zabytkowe maszyny i urządzenia, które są unikatami w skali Europy i całego świata. Należy tu wymienić przede wszystkim największe w Europie, a może i na świecie, pracujące żelazne koło wodne oraz zrekonstruowany piec pudlingowy, który jako jedyny na świecie, pozwala na prowadzenie badań naukowych. W dotychczasowych obozach, organizowanych bezpośrednio przez Studenckie Koło Naukowe „Piecowników”, uczestniczyło około 700 studentów i pracowników Politechniki. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż prekursorami organizacji obozów oraz ich długoletnimi kierownikami byli dr inż. Tadeusz Daniel oraz profesor Marian Kieloch. Szczególne zasługi w zakresie rekonstrukcji i renowacji zabytkowych maszyn i obrabiarek wniósł dr inż. Adam Wieczorek, natomiast w zakresie koła wodnego pan Andrzej Wysocki i pan Ireneusz Żabicki.
       Dr inż. Tadeusz Daniel oraz profesor Marian Kieloch byli również długoletnimi opiekunami Studenckiego Koła Naukowego „Piecowników”. Obecnie opiekunem SKN jest dr inż. Jarosław Boryca.
Organizację obozów w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi należy uznać za najważniejsze osiągnięcie Koła Naukowego. Historię Studenckich Obozów Naukowych można poznać bliżej czytając artykuł 50 LAT STUDENCKICH OBOZÓW NAUKOWYCH.
       Studenckie Koło Naukowe „Piecowników” czynnie uczestniczy w życiu akademickim Uczelni. Reprezentuje również Politechnikę Częstochowską poza jej murami. Członkowie Koła biorą czynny udział w seminariach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w Polsce i za granicą. Wspierają organizację Międzynarodowej Sesji Studenckiej oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej corocznie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów z okazji obchodów Dnia Hutnika. Studenckie Koło Naukowe „Piecowników” uczestniczyło w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zabytki Starego Hutnictwa jako Dziedzictwo Kulturowe Europy” w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi w roku 2009.
       Studenckie Koło Naukowe „Piecowników” aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Częstochowskiej wspomagając organizację cyklicznych imprez takich jak: Gala Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej, Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej, Turystyczny Rajd Samochodowy czy też organizację Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.