KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

  Habilitacje
Rok Imię i nazwisko Tytuł pacy
1981 Stefan Morel Badania procesu przenikania powietrza przez gazową warstwę osłonową do strumienia plazmy
2002 Lech Szecówka Wpływ pulsacji na spalanie paliw gazowych i emisję zanieczyszczeń
2003 Marian Kieloch Energooszczędne i małozgorzelinowe nagrzewanie wsadu stalowego
2013 Henryk Radomiak Diagnostyka procesu spalania paliw w komorach grzewczych kotłów i pieców przemysłowych
2014 Monika Zajemska Modelowanie numeryczne składu chemicznego spalin w piecach grzewczych

Doktoraty
Data Imię i nazwisko Tytuł pacy
03.10.1968 Stefan Morel Wpływ temperatury ostygających gazów na rozkład prędkości w piecach szybowych w zależności od jakości i wielkości wsadu
03.10.1968 Edward Terlecki Ustalenie technologii szybkiego nagrzewania wlewków stalowych w zależności od ich składu chemicznego
12.04.1972 Tomira Szemberg Badanie wpływu naturalnej i wymuszonej cyrkulacji gazów na wyrównanie temperatur w piecach tunelowych i przepychowych
30.06.1972 Tadeusz Daniel Określenie czynników niezbędnych do wyrównania temperatury w piecach do obróbki cieplnej
10.12.1974 Irena Krężołek Nowa metoda wyznaczania współczynnika przewodnictwa temperaturowego dobrze przewodzących ciał stałych
8.03.1977 Józef Wróbel Modelowe badanie możliwości wykorzystania spalin z palników impulsowych do unoszenia płytek ceramicznych w piecach tunelowych
01.06.1977 Marian Kieloch Wpływ warunków nagrzewania stali StSX na ilość powstającej zgorzeliny
29.09.1978 Lech Szecówka Określenie podstaw programowego grzania stali w piecach przeciwprądowych
19.12.1980 Henryk Gaj Wpływ drgań akustycznych na cieplne efekty spalania paliwa gazowego
02.03.1982 Kazimierz Gębka Badanie odsiarczania stali w piecu plazmowym
15.05.1984 Lech Regulski Wpływ drgań akustycznych na strukturę i stabilizację płomienia gazu koksowniczego
15.04.1986 Stanisław Kruszyński Wpływ wstępnej pirolizy metanu na promieniowanie płomienia gazu ziemnego
13.12.1988 Henryk Radomiak Spalanie pyłu węglowego w strudze powietrza zaburzonej drganiami akustycznymi
24.06.1997 Sławomir Morel Badania wybranych parametrów powłok wytwarzanych plazmowo na wymianę ciepła
11.07.2000 Dariusz Urbaniak Prognozowanie składu ziarnowego produktu rozdrabniania strumieniowego monodyspersyjnego materiału
14.11.2000 Tomasz Wyleciał Wpływ energii kinetycznej próbek modelowych materiałów kruchych rozdrabnianych udarowo na rozkład uziarnienia produktu
15.12.2003 Rafał Wyczółkowski Badanie transportu ciepła w uzwojeniu drutu stalowego
14.09.2004 Monika Zajemska
(Poskart)
Zmniejszanie stężenia tlenków azotu metodami pierwotnymi z wykorzystaniem biopaliw
22.02.2005 Jarosław Boryca Przyczepność warstwy zgorzeliny powstałej w procesie nagrzewania wsadu stalowego
06.12.2005 Tomasz Janda Wpływ materiału inertnego na spalania ziarna węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
06.03.2007 Dorota Musiał Wymiana ciepła w wiązce prętów stalowych podczas nagrzewania
11.07.2007 Monika Górska Konwekcyjna wymiana ciepła podczas opływu wsadu okrągłego zaburzonym pulsacyjnie strumieniem gazu
17.02.2009 Łukasz Piechowicz Zużycie ciepła a straty stali w procesie nagrzewania wsadu