Koło Naukowe Piecowników

 

REGULAMIN

Koło Naukowe Piecowników
przy Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechniki Częstochowskiej
 


 1. Formy organizacyjne, nazwa koła, siedziba

   


    
  1. Koło jest stowarzyszeniem studenckim opartym na dobrowolności, pod merytorycznym kierownictwem opiekuna Koła, które stawia sobie za cel pracę samokształceniową, naukowo-badawczą i popularyzatorską.
  2. Podstawą prawną istnienia Koła jest Akt Rejestracji dokonany przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.
  3. Koło Naukowe działa przy Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.
  4. Siedzibą Koła jest Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska.
  5. Koło posługuje się pieczątką podłużną o treści:

    

   Koło Naukowe Piecowników
   Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
   Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej
   Politechnika Częstochowska

  6. Koło Naukowe opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

   
 2. Zadania i formy pracy Koła

  Głównym zadaniem Koła jest aktywny udział w realizacji i doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez:

  • pogłębianie wiedzy i umiejętności jej zdobywania w procesie kształcenia,
  • kształcenie umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów technicznych i naukowo-badawczych.

  Zadania te Koło realizuje poprzez:

  • udział w pracach naukowo-badawczych indywidualnych i zespołowych prowadzonych w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, bądź tematycznie związanych z profilem kształcenia, jako prac dyplomowych i przejściowych,
  • cykliczne zebrania naukowe członków Koła, w programie których znajdować się będą referaty opracowane i wygłaszane przez studentów, bądź zaproszonych gości spośród pracowników naukowych,
  • prezentacje filmów naukowych i nowości technicznych,
  • organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sesjach, zjazdach, obozach i wycieczkach naukowych w ścisłej współpracy z innymi Kołami Naukowymi i organizacjami.

   
 3. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

    
  1. Członkami Koła mogą być studenci wszystkich lat, kierunków i specjalności Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej zainteresowani programem i tematyką pracy koła oraz deklarujący chęć realizacji jego zadań.
  2. Koło może posiadać członków honorowych, nie będących studentami. Są to osoby szczególnie zasłużone dla Koła.
  3. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji kandydata.
  4. Zebrania naukowe Koła są otwarte.
  5. Członkowie Koła mają następujące prawa:
   • wybierać i być wybieranym do władz Koła,
   • reprezentować Koło w różnego rodzaju imprezach naukowych,
   • pierwszeństwo wyboru specjalności studiów,
   • uzyskiwać zaliczenia praktyki w formie studenckiego obozu naukowego,
   • możliwość uzyskania w części lub w całości zaliczenia z przedmiotu (projekty), w ramach którego członek Koła realizuje pracę naukowo-badawczą (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot),
   • pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendia, także asystenckie, udział w pracach naukowo-badawczych,
   • uzyskiwanie pomocy kadry naukowej i władz Uczelni w pracach związanych z realizacją programu pracy Koła.
  6. Członkowie Koła mają obowiązek:
   • brać czynny udział w pracach Koła i aktywnie uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,
   • stosować się do postanowień władz Koła i regulaminu,
   • wykazywać aktywność i dociekliwość naukową w zdobywaniu wiedzy objętej programem studiów i programem działalności Koła.

   
 4. Władze Koła

    
  1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie zwoływane przez Radę. Termin zebrania powinien być ogłoszony co najmniej dwa tygodnie wcześniej z powiadomieniem Władz Uczelni.
  2. Walne Zebranie dokonuje:
   • przyjęć sprawozdań i udziela absolutorium ustępującej Radzie,
   • określenia kierunków działań Koła,
   • wyboru przewodniczącego, skarbnika i sekretarza Koła (przewodniczący, skarbnik i sekretarz tworzą Radę Koła),
   • określenia zasad przyjmowania i skreślenia członków,
   • przyjmuje regulamin Koła i dokonuje w nim zmian.
  3. Rada Koła: Pracą Rady kieruje przewodniczący, który odpowiedzialny jest za całokształt pracy Koła wobec Władz Uczelni. Przewodniczący ustala zakres obowiązków wybranym członkom Rady.

   Do kompetencji Rady Koła należy:

   1. kierowanie działalnością Koła,
   2. reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni i Wydziału,
   3. opracowywanie wraz z opiekunem naukowym planu pracy Koła i przedstawienie go Władzom Wydziału,
   4. składanie sprawozdań z działalności Koła Władzom Wydziału,
   5. przyjmowanie członków Koła,
   6. kwalifikowanie członków na obozy naukowe.

    
  4. Wybory Rady Koła odbywają się na początku roku akademickiego w głosowaniu jawnym. Kadencja Rady trwa dwa lata.
  5. Wszelkie postanowienia Władz Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

   
 5. Fundusze Koła

    
  1. Fundusze Koła mogą pochodzić z dotacji Władz Uczelni, wpływów za prace badawcze prowadzone przez członków Koła oraz innych źródeł.
  2. Za gospodarkę finansową odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.

   
 6. Opiekun Koła

    
  1. Opiekun Koła powoływany jest spośród kadry naukowej Wydziału na wniosek członków Koła, na czas nieokreślony.
  2. Opiekun naukowo-dydaktyczny Koła odpowiedzialny jest przed Radą Wydziału za działalność merytoryczną Koła.

   
 7. Rozwiązanie Koła Naukowego

  Koło rozwiązuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, opracowywany w porozumieniu z przewodniczącym i opiekunem Koła.

 8. Postanowienia końcowe

    
  1. Regulamin obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie.
  2. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Rektora.
  3. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić mocą Uchwały Walnego Zebrania.
  4. Zmiana wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Rektora.
  5. Koło powinno przestrzegać w swej pracy zarządzeń władz Uczelni.